O Wydziale

pracownicy schody

 

WNHiS kontynuuje działalność Instytutu Nauk Społecznych AMW oraz jednostek organizacyjnych, które go poprzedzały. Został utworzony w 2008 roku na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 218/MON z dnia 6 maja 2008 r. W 2018 roku Wydział świętował swoje 10-lecie. Wydział realizuje kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, na które składa się trójmiejski i pomorski rynek pracy. Jego cechami charakterystycznymi są instytucje i firmy prowadzące działalność w wymiarze międzynarodowym, duża liczba placówek szkolno-wychowawczych oraz jednostek publicznych kooperujących z licznymi jednostkami wojskowymi. Skłoniło to władze Wydziału i Instytutu do podjęcia decyzji o uruchomieniu kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych. Ponadto WNHiS wpiera realizację procesu dydaktycznego na innych wydziałach.

 
Na Wydziale zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 39 nauczycieli akademickich, z czego 15 samodzielnych pracowników akademickich, 16 ze stopniem naukowym doktora oraz 8 ze stopniem zawodowym magistra. Ponadto zajęcia realizowane są przez pracowników innych jednostek AMW, jak Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego, a także ekspertów zewnętrznych, którzy stanowią uzupełnienie praktycznych elementów kształcenia.
 
Wydział tworzą 3 katedry. Katedra Studiów Edukacyjnych realizuje studia na kierunku pedagogika (studia licencjackie uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie). Katedra Stosunków Międzynarodowych realizuje studia I i II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe. Katedra Socjologii i Historii Wojskowości prowadzi studia I stopnia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim (studia licencjackie) Należy podkreślić, że jest to jedyny taki kierunek w Polsce. 
Wydział prowadzi ponadto studia podyplomowe. W roku akademickim 2023/2024 w swojej ofercie posiada studia na kierunkach:
 1. Dyplomacja,
 2. Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 3. Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych,
 4. Resocjalizacja z elementami socjoterapii.
Największym zainteresowaniem od lat cieszy się kierunek Dyplomacja. Wydział czyni starania, żeby część oferty na studiach podyplomowych, realizowanych przy współpracy ekspertów zewnętrznych zaimplementować do programów kształcenia, co ma pozwolić na podniesienie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.
Współpraca międzynarodowa WNHiS odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest organizowanie międzynarodowych konferencji i nawiązywanie współpracy, która materializuje się między innymi w współtworzeniu kwartalnika WNHiS Colloquium. Drugim jest aktywność w obszarze mobilności, na tym polu Wydział prowadzi wymianę międzynarodową studentów i kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+. 
 
Mając na uwadze specyfikę uczelni oraz jej cywilno-wojskowy charakter Wydział kształtuje swoją ofertę dydaktyczną oraz rozwój naukowy, zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia zewnętrznego oraz oczekiwaniami sił zbrojnych i instytucji powiązanych z resortem obrony. Władzom Wydziału i Instytutu zależy na nawiązywaniu szerokiej współpracy, która pozwoli na implementację dobrych praktyk z innych ośrodków akademickich oraz zdobywanie nowych doświadczeń przy współpracy z instytucjami społecznymi. Ma to pozwolić na lepszy i bardziej praktyczny rozwój studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Na tym polu WNHiS wspiera działalność kół naukowych, organizacji studenckich oraz organizacji pozarządowych działających we wspólnych sektorach zainteresowania. W roku akademickim 2021/2022 na WNHiS funkcjonują następujące koła naukowe:
 1. Koło Naukowe GEOPOLITICUS,
 2. Dziennikarskie Koło Naukowe,
 3. Koło Naukowe Aktywnego Pedagoga,
 4. Koło Naukowe Młodego Menadżera,
 5. Koło Naukowe Krytycznej Myśli Społeczno-Politycznej Aurea Dicta,
 6. Studenckie Koło Naukowe Rapier
 7. Koło "Więcej Niż Teatr".
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi WNHiS współorganizował (wybrane inicjatywy):
 1. Forum Jakości – nowe wyzwania w ocenie i zapewnianiu jakości kształcenia.
 2. Projekt Gdyńskich Debat Młodych.
 3. Projekt Gdyńska Akademia Młodych.
 4. Projekt Szkoleń dla Licealistów.
 5. Udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
 6. Sesja wyjazdowa Europejskiej Akademii Dyplomacji – konferencja „Morscy Ambasadorowie".
 7. Konferencja Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.