Decyzje i Zarządzenia Dziekana i Prodziekana WNHiSNr decyzji  w sprawie: status uwagi
Decyzja nr 5/D/2016 powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

NIEAKTUALNA

Aktualna: 13/D/2017 

 
Decyzja nr 8/D/2016 zmiany składu Zespołu ds. promocji WNHiS

NIEAKTUALNA

Aktualna: 12/D/2017

 
Decyzja nr 9/D/2016 zmiany pełnomocnika dziekana ds.wymiany studentów i nauczycieli akademickich

NIEAKTUALNA

Aktualna: 5/D/2018

 
Decyzja 322/S/2016  przydziału studentów na specjalności i fakultety na rok akademicki 2016/2017 – kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH, studia stacjonarne OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 323/S/2016 przydziału studentów na fakultety na rok akademicki 2016/2017 – kierunek PEDAGOGIKA, studia stacjonarne OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 11/D/2016 likwidacja grupy 162 PM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 12/D/2016 uaktualnienie składu Komitetu Redakcyjnego i powołania Rady Naukowej Rocznika Colloquium NIEAKTUALNA
Aktualna: 14/D/2017
 
Decyzja 13/D/2016 w sprawie powołania Komisji do opracowania nowego kierunku studiów OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 14/D/2016 w sprawie zmiany składu Komisji do opracowania nowego kierunku studiów OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 14A/D/2016 w sprawie powołania Rady Pracodwców na kierunku Pedagogika NIEAKTUALNA  
Decyzja 15/D/2016 w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do wpisywania zaliczenia semestru w kartach okresowych osiągnięć studenta  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 27/S/2017 w sprawie przydziału studentów w kierownkom prac dyplomowych- Stosunki Międzynarodowe II stopień, grupa 160 DM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 703 /S/ 2016 w sprawie ogłoszenia listy tematów prac dyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 57/S/2016 w sprawie przydziału studentów na fakultet z przedmiotów ogólnouczelnianych na r.a.2016/2017 - kierunek Pedagogika, Stosunki międzynarodowe i Wojsko w systemie służb publicznych OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 1/ZD/2017 w sprawie wprowadzenia ankiety do ewaluacji zajęć   OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 2/ZD/2017 w sprawie archiwizacji pisemnych prac studentów  OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 3/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku pedagogika  OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 4/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe    OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 5/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych  OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 6/ZD/2017 w sprawie wymagań stawianych artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego NIEAKTUALNA  
Decyzja nr 79/S/2017 w sprawie przydziału studentów kierownikom prac dyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 185/2017 w sprawie przydział u studentów kierownik o  prac dyplomowych – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH I STOPIEŃ OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 186/2017 w sprawie przydział u studentów kierownik o  prac dyplomowych – PEDAGOGIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH I STOPIEŃ OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 9/D/2017 w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych nauczycielom akademickim OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 7/ZD/2017 w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji i realizacji godzin pracy własnej (organizacyjnej) OBOWIĄZUJĄCE  
Decyzja nr 11/D/2017 w sprawie powołania opiekunów studentów i praktyk studenckich na r. a. 2017/2018 NIEAKTUALNA  
w sprawie przydziału studentów na fakultety w sem. zimowym na rok akademicki 2017/2018 – kierunek PEDAGOGIKA, studia stacjonarne OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 1/D/2017 w sprawie powołania Komisji do opracowania efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika, profil ogólnoakademicki, poziom pierwszy OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 2a/D/2017 w sprawie odwołania kierownika studiów podyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 2b/D/2017 w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 5/D/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
i Społecznych
OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 6/D/2017 w sprawie zmiany składu niektórych komisji konkursowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 9/D/2017 w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych nauczycielom akademickim

NIEAKTUALNA
Aktualna: 14/D/2018

 
Decyzja nr 10/D/2017 w sprawie podziału studentów na grupy w roku akademickim 2017/2018 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 11/D/2017 w sprawie podziału studentów na grupy w roku akademickim 2017/2018 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 12/D/2017 w sprawie zmiany składu Zespołu ds. promocji Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych

NIEAKTUALNA
Aktualna: 16/D/2018

 
Decyzja nr 13/D/2017 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

NIEAKTUALNA
Aktualna 2/D/2019

 
Decyzja nr 14/D/2017 w sprawie zmiany nazwy i uaktualnienia składu Komitetu Redakcyjnego i uaktualnienia składu Rady Naukowej Rocznika COLLOQUIUM

NIEAKTUALNA
Aktualna: 20/D/2017

 
Decyzja nr 15/D/2017 w sprawie podziału studentów na grupy językowe i wychowania fizycznego w roku akademickim 2017/2018 OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 1/ZD/2017 w sprawie wprowadzenia ankiety do ewaluacji zajęć OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 2/ZD/2017 w sprawie archiwizacji pisemnych prac studentów OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 3/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku pedagogika OBOWIĄZUJĄCE Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4
Załącznik5

Zarządzenie nr 4/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe OBOWIĄZUJĄCE Załącznik1
Załącznik2
Zarządzenie nr 5/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych OBOWIĄZUJĄCE Załącznik
Zarządzenie nr 6/ZD/2017 w sprawie wymagań stawianych artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 7/ZD/2017 w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji i realizacji godzin pracy własnej (organizacyjnej) NIEAKTUALNA
Aktualna: 2/ZD/2019
 
   
Zarządzenie nr 8/ZD/2017 w sprawie wprowadzenia nowego wzoru karty przedmiotu OBOWIĄZUJĄCE Załącznik1
Załącznik2
Decyzja nr 19/D/2017 w sprawie likwidacji grupy ćwiczeniowej 170WS/B OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 529/S/2017 w sprawie przydziału studentów kierownikom prac, na kierunku: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE II-go STOPNIA OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 1-ZD-2018  w sprawie zasad organizacyjnych obowiązujących osoby zatrudniane na umowę cywilno-prawną na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA załącznik1
załącznik2
Decyzja 1-D-2018  w sprawie wyznaczenia administratora wydziałowego systemu POL-on i określenia jego zadań OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 2-D-2018 w sprawie zmiany składu Rady Naukowej COLLOQUIUM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 3-D-2018  w sprawie likwidacji grupy ćwiczeniowej 170 PC/E  
Decyzja 155/S/2018 w sprawie przydziału studentów kierownikom prac dyplomowych na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia (grupa 160 PC i 161 PC) OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 17/D/2018 w sprawie powołania opiekunów studentów i praktyk studenckich na r.a. 2018/2019 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 18/D/2018 w sprawie określenia harmonogramu i sposobu opracowania programów studiów celem zatwierdzenia ich przez Senat AMW dla kierunków: Pedagogika, stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służ publicznych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 20/D/2018 w sprawie oceny i odbiorów Projektów badawczych w ramach Programu Wsparcia Badań Podstawowych pod nazwą "Grant Badawczy" z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 1/D/2019 w sprawie likwidacji grupy ćwiczeniowej 180 PC/D OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 2/D/2019 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia NIEAKTUALNA: 6/D/2022  
Decyzja 5/D/2019 w sprawie ogłoszenia składu personalnego jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  NIEAKTUALNA: 7/D/2020 z 12.10.2020  
Decyzja 6/D/2019 w sprawie oceny i odbiorów Projektów badawczych w ramach Programu Wsparcia Badań Podstawowych pod nazwą "Grant Badawczy" z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 1/ZD/2019 w sprawie określenia wskazówek obowiązujących podczas procesu tworzenia programów studiów OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 2/ZD/2019  w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji  i realizacji godzin pracy własnej (organizacyjnej)  NIEAKTUALNA
Aktualna: 2/ZD/2020
 
Zarządzenie 1/PD/2019 w sprawie archiwizacji pisemnych prac studentów  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 2/PD/2020

w sprawie zasad organizacyjnych obowiązujących osoby zatrudniane w Akademii Marynarki Wojennej, posiadające kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć na WNHiS

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 1/PD/2019 w sprawie powołania opiekunów roczników studiów i praktyk studenckich na r.a. 2019/2020 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 1/PD/2020

w sprawie likwidacji grup ćwiczeniowych 190 PC/B i 190 DC/B

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 2/PD/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji prac dyplomowych wraz ze standardami pisania prac licencjackich i magisterskich na WNHiS OBOWIĄZUJĄCA Załacznik 1
Decyzja 1/D/2020

w sprawie powołania sekretarza rady dyscypliny naukowej pedagogika

NIEAKTUALNA
Aktualna: 5/D/2020
 
Decyzja 2/D/2020

w sprawie powołania komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Naukowego Kształcenie w uczelniach wojskowych wobec wyzwań współczesności. Idee – praktyki – dylematy

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 3/PD/2020

w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych nauczycielom akademickim

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 4/PD/2020

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania programu studiów dla nowego kierunku studiów

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 7/PD/2020 w sprawie powołania opiekunów roczników studiów i praktyk studenckich na r.a. 2020/2021 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 79/PD/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniu 29 września 2020 roku

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 80/PD/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniu 30 września 2020 roku

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 81/PD/2020 w sprawie powołania Zespołów ds oceny tematów prac dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 85/PD/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniu 2 października 2020 roku

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 121/PD/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniu 14 października 2020 roku

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 122/PD/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniu 16 października 2020 roku

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 123/PD/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniu 29 października 2020 roku

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 124/PD/2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniu 30 października 2020 roku

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 146/PD/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniu 4 grudnia 2020 roku  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 1/ZD/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych kryteriów przenoszenia nauczycieli akademickich na wyższe stanowiska w ramach awansu zawodowego  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 2/ZD/2020 w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji i realizacji godzin  pracy własnej (organizacyjnej) 

NIEAKTUALNA
Aktualna: 2/ZD/2020

 
Zarządzenie 2/ZPD/2020 w sprawie prowadzenia zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w dniach 11-25.03.2020 OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 5/ZPD/2020 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 4/ZPD/2020 w sprawie zasad prowadzenia zajęć na WNHiS od dnia 5 maja 2020 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 35-S-2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 3/D/2020

w sprawie powołania komisji konkursowych rozstrzygających konkursy na stanowiska na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 4/D/2020

w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 5/D/2020

w sprawie powołania sekretarza Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 6/D/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. promocji Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 7/D/2020

w sprawie ogłoszenia składu personalnego jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 8/D/2020 w sprawie zmiany składu Rady Naukowej COLLOQUIUM OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 2/ZD/2020 w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji i realizacji godzin pracy własnej (organizacyjnej) NIEAKTUALNA
Aktualna: 1/ZD/2023
 
Decyzja 70/S/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w dniach 28.06.2021 r. – 02.07.2021 r.

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 1/D/2021 w sprawie zmiany składu Komitetu Redakcyjnego COLLOQUIUM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 2/D/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 3/D/2021 w sprawie zmiany składu Komietetu Redakcyjnego COLLOQUIUM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 4/D/2021 w sprawie zmiany składu Rady Naukowej COLLOQUIUM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 5/D/2021

w sprawie ogłoszenia składu personalnego jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 6/D/2021 w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego konferencji pt.: "Polityka, bezpieczeństwo i edukacja w 100 - lecie polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego " OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 1/PD/2021 w sprawie powołania opiekunów studiów i praktyk studenckich na r.a. 2021/2022 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 2/PD/2021 w sprawie powołania Zespołów ds. oceny tematów prac dyplomowych na Wydziale nauk Humanistycznych i Społecznych  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 3/PD/2021 w sprawie przydziału pomieszczen służbowych nauczycielom akademickim  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 1/D/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Edukacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 2/D/2022 w sprawie zmiany składu Rady Naukowej COLLOQUIUM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 1/PD/2022 w sprawie powołania opiekunów roczników studiów i praktyk studenckich na r.a. 2021/2022 NIEAKTUALNA
 
Decyzja 4/PD/2022  w sprawie powołania Zespłów ds. oceny tematów prac dyplomowych na WNHiS OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 5/PD/2022 w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych nauczycielom akademickim  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 6/PD/2022 w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Regulaminu Indywidualnej Organizacji Studiów  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 5/D/2022  w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Promocji  OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 6/D/2022 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakosci Kształcenia  OBOWIĄZUJĄCA

 

Decyzja 1/D/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny jakości prac dyplomowych OBOWIĄZUJĄCA

 

 

Decyzja 2/D/2023 w sprawie powołania Rady Programowej na kierunku Pedagogika OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 3/D/2023 w sprawie powołania Rady Pracodawców na kierunku Pedagogika OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 4/D/2023 w sprawie powołania Rady Programowej na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 5/D/2023 w sprawie zmiany składu Komintetu Redakcyjnego Colloquium OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 2/PD/2023

w sprawie podziału studentów na grupy na r.a. 2023/2024

NIEAKTUALNA

Aktualna: 4/PD/2023

 
Decyzja 3/PD/2023 w sprawie powołania opiekunów roczników studentów i praktyk studenckich na r.a. 2023/2024 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 4/PD/2023 w sprawie zmiany Decyzji 2/PD/2023 z dnia 25.09.2023 w sprawie podziału studentów na grupy na r.a. 2023/2024 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 5/PD/2023 w sprawie powołania Zespołów ds. oceny tematów prac dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 1/ZD/2023  w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji i realizacji godzin pracy własnej OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 1/ZPD/2023 w sprawie wprowadzenia nowego wzoru karty przedmiotu  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 2/ZPD/2023 w sprawie archiwizacji pisemnych prac studentów OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 3/ZPD/2023 w sprawie zasad organizacyjnych obowiązujących osoby zatrudnione w AMW, posiadające kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć na WNHiS OBOWIĄZUJĄCA