Pedagogika | Praktyki

UWAGA!!!

Do obowiązków studenta przed rozpoczęciem praktyki zawodowej należy:

 1. Pobranie umowy/porozumienia w sprawie praktyk od opiekuna praktyk kierunku pedagogika  (student ma możliwość skorzystania z listy placówek, z którymi WNHiS ma podpisane porozumienia lub wybrać placówkę spoza wykazu działającą w obszarze edukacji, wychowania  i opieki, o ile wykaże ona gotowość do współpracy z WNHiS na podstawie porozumienia w sprawie praktyk).
 2. Pobranie z dziekanatu WNHiS  imiennego skierowania na praktykę.  
 3. W przypadku odbywania praktyk w placówkach zajmujących się dziećmi i młodzieżą, dostarczenie opiekunowi praktyk kierunku pedagogika informacji, czy jego dane zamieszczone są w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości (Rejestr z dostępem ograniczonym), zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862).
 4. Wykupienie indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Przygotowanie dokumentacji przebiegu praktyk (dzienniczek praktyk itp.).
 6. Zgłoszenie się do opiekuna praktyk z ramienia szkoły/instytucji przyjmującej, w celu omówienia i ustalenia następujących kwestii:  
 • terminu realizacji praktyki;
 • szczegółowego harmonogramu zajęć podczas praktyki;
 • szczegółowego harmonogramu spotkań z opiekunem praktyk/nauczycielem;
 • sposobu ewidencjonowania  pobytu studenta w placówce;
 • procedury na wypadek spóźnienia lub nieprzybycia na zajęcia/lekcje;
 • sposobu korzystania z telefonu komórkowego;
 • zaleceń związanych ze stosownym ubiorem.

   

Do obowiązków studenta w trakcie trwania praktyki zawodowej należy prowadzenie dokumentacji przebiegu praktyk, obejmującej:

 1. Dziennik praktyk, w którym student odnotowuje wszystkie aktywności i zadania wymienione w regulaminie praktyk zawodowych;
 2. Scenariusze (tzw. „konspekty”) zajęć/lekcji;
 3. Zestawienie hospitowanych i przeprowadzonych zajęć/lekcji – tabela realizacji praktyk;
 4. Portfolio praktykanta (tzw. „teczka metodyczna” wraz z materiałami uzupełniającymi).

 

Portfolio praktykanta może zawierać różnorakie materiały, w szczególności:

 • harmonogram spotkań indywidualnych bądź zespołowych z opiekunem praktyk
  z ramienia szkoły;
 • harmonogram konsultacji zrealizowanych z opiekunem dydaktycznym lub innymi nauczycielami na terenie szkoły;
 • listę spotkań z pracownikami szkoły lub przedstawicielami otoczenia społecznego
  i rodzin uczniów;
 • krótkie sprawozdania z zebrań i posiedzeń, w których praktykant uczestniczył
  w ramach poznawania sposobu funkcjonowania szkoły (np. posiedzenia Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, Rady Szkoły, zebrania rodziców, posiedzenia zespołów, itp.);
 • materiały dydaktyczne opracowane podczas praktyk np. przygotowane pomoce dydaktyczne;
 • zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy;
 • wykaz przeczytanej literatury;
 • wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał;
 • wykaz dokumentacji placówki, z którą student się zapoznał;
 • spis treści, prezentujący wszystkie materiały zgromadzone w teczce.

Po zakończeniu praktyki zawodowej student jest zobowiązany do dostarczenia opiekunowi praktyk kierunku pedagogika wypełnionej i zatwierdzonej dokumentacji przebiegu praktyk.

 

Do pobrania:

 

Dziennik praktyk pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pedagogiką rodziny I stopień 

Dziennik praktyk resocjalizacja z wychowaniem przez sport I stopień

Tabela realizacji praktyki zawodowej 

Dziennik praktyk pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej II stopień 

Dziennik praktyk resocjalizacja z elementami socjoterapii  II stopień

Dziennik praktyk pedagogika I stopień

Dziennik praktyk pedagogika II stopień