Informacje dodatkowe dr Patrycja Bałdys

Biogram:

Doktor nauk humanistycznych, socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zastępca redaktora naczelnego i redaktor prowadzący czasopisma „Media i Społeczeństwo". Członek Rady Programowej czasopisma "Przestrzeń Społeczna (Social Space)". Od 2011 roku jest członkiem Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN o/Katowice.

Wybrane publikacje:

1. „Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej. Wielokulturowość-Współpraca-Wymiana" pod red. E. Jurczyńskiej McCluskey, P. Bałdys, K. Piątek, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2007 rok, ISBN: 978-83-60714-19-5
2. „Tak dalecy, tak bliscy. Stosunki polsko-ukraińskie w oczach studentów obu narodów" pod red. P. Bałdys, Bielsko-Biała 2007 rok, ISBN: 978-83-925778-0-5
3. P. Bałdys, R. Geisler „Rynek pracy a kompetentny pracownik – zbieżności i kontrasty", Rybnik 2011 rok, ISBN: 978-83-932158-1-2
4. „Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej. Kontynuacja-Konflikt-Zmiana" pod red. E. Jurczyńskiej-McCluskey, P. Bałdys, K. Piątek, Bielsko-Biała 2011 rok, ISBN: 978-83-63713-09-6
5. "Alternative history-Alternative memory. Reconstruction of the past in Central and Eastern Europe" ed. P. Bałdys, K. Piątek, Gdynia-Bielsko-Biała 2015 rok, ISBN: 978-83-924718-1-3
6. "Society under construction - opportunities and risks", ed. P. Bałdys, K. Piątek, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2015 rok, ISBN: 978-83-65182-1-3
7.  "Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej" pod red. P. Bałdys. I. Jakimowicz-Ostrowskiej, J. Charuty-Kojkoł, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016 rok, ISBN: 978-83-65155-40-5
8. "Społeczeństwa na rozdrożach - Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku" pod red. P. Bałdys, K. Piątek, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2017 rok, ISBN: 978-83-65182-77-0
9. "Pamięć zatopiona na dnie morza. Podwodne cmentarze Bałtyku", [w:] P. Kisiel, K. Warmińska-Zygmunt, A. Urbaniak (red.) "Miasto, ekonomia, kultura. Ksiięga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej", Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 271-291.

 

Wybrane projekty badawcze i unijne:

1. "Nasze miasto Bielsko-Biała" - 2002 rok - badania ankietowe zlecone przez Wspólnotę Samorządową, próba 3180 mieszkańców miasta

2. "Tak dalecy, tak bliscy. Stosunki polsko-ukraińskie w oczach studentów polskich i ukraińskich" - 2006 rok - badania ankietowe studentów uczelni polskich (Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) i uczelni ukraińskich (Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie, Politechnika Lwowska, Wołyński Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku), projekt finanso wany ze środków UE przez frakcję Parlamentu Europejskiego Alliance of Liberals and Democrats for Europe, próba 908 osób 

3. „Równy start w przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku” - 2007-2008 rok - ewaluacja i monitoring projektu realizowanego przez Urząd Miasta w Rybniku, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich Działanie 2.1

4. „Zawodowiec-przyszłościowiec. Strategia modernizacji szkolnictwa zawodowego w Rybniku” - 2010 rok - przygotowanie narzędzi oraz wykonanie analizy sytuacji szkolnictwa zawodowego na przykładzie szkół prowadzących szkolenie zawodowe na terenie Rybnika /współautor M. Geisler/ oraz analiza rynku pracy /współautor R. Geisler/ w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta w Rybniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego

5. „ATH łączy – droga do wspólnego celu – gospodarki opartej na wiedzy” - 2010-2013 rok - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Podzadanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni: Koordynator merytoryczny ds. wdrożenia specjalności na kierunku Socjologia

6. „Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska” - 2011 rok - projekt badawczy DSiG, CBSiS w Poznaniu zlecony przez Centrum Monitoringu Społecznego i Obywatelskiego we Wrocławiu, konsultacja narzędzi badawczych oraz opracowanie raportów z badań CATI, CAWI, FGI, IDI i raportu końcowego

7. „Potencjał profesjonalny i kapitał społeczny żołnierzy wobec wyzwań współczesności” - 2016-2019 rok - członek zespołu badawczego, przygotowanie narzędzi badawczych, raportu końcowego, ogółem przebadano 662 żołnierzy i podchorążych w 7 jednostkach wojskowych.

8.„Współdziałanie Straży Granicznej, wybranych jednostek SZ RP, władz samorządowych i lokalnych wobec problemów migracji w obszarach przygranicznych” - 2018-2021 rok, projekt badawczy w ramach programu wsparcia badań podstawowych pt. „Grant badawczy” realizowany ze środków MON, kierownik projektu


Zainteresowania naukowe:

1. Mniejszości etniczne i narodowe
2. Proces odtwarzania tożsamości w Polsce po 1989 roku
3. Media i nowe media
4. Komunikacja publiczna, kreowanie wizerunku w biznesie i polityce.
5. Nowa klasa średnia

Zainteresowania:

Badaczka kultury popularnej, miłośniczka R'n'B, klasycznego rocka i dobrego kina, uzależniona od polityki i sportu w telewizji a przede wszystkim książek