mgr Paweł Kusiak - informacje


Biogram:
W roku 2009 ukończył studia licencjackie, a w roku 2011 magisterskie w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku stosunki międzynarodowe. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, również w Akademii Marynarki Wojennej. W roku 2015 ukończył trwający 6 miesięcy kurs pt. „Political Philosophy: An Introduction" realizowany przez europejską platformę edukacji online Iversity.org. Od roku 2012 zatrudniony w Akademii Marynarki Wojennej jako wykładowca, a od 2015 roku asystent. Przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką naukową dr hab. Jerzego Kojkoła, prof. AMW. Członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego oraz redakcji kwartalnika „Przegląd Religioznawczy". Działacz organizacji pozarządowych (m.in. Fundacja Unika Menso i Fundacja Pomeranian Students' Coalition). Prywatnie mąż i ojciec. 

Publikacje:
1. Globalizacja w refleksji papieża Benedykta XVI„Przegląd Religioznawczy", 2017, nr 1 - zobacz;
2. Polskie konflikty polityczne w cieniu Światowych Dni Młodzieży 2016. Wybrane problemy [w:] M. Kieca, Ł. Kleska (red.), Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny, Warszawa 2017 - zobacz;
3. Prawa człowieka w refleksji Benedykta XVI„Przegląd Religioznawczy", 2016, nr 3 - zobacz;

4. Ideowo-polityczne oblicze X Zjazdu Gnieźnieńskiego„Przegląd Religioznawczy", 2016, nr 2 - zobacz;
5. Kościół katolicki wobec Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz Federacji Rosyjskiej w okresie pontyfikatu Benedykta XVI„Przegląd Religioznawczy", 2015, nr 2 - zobacz;
6. Conservative Thought and Changes in Education. Analysis of Chosen Aspects„Colloquium", 2015, nr 2 - zobacz;

7. Mesjanizm Wincentego Lutosławskiego i jego społeczno-polityczne implikacje, „Przegląd Religioznawczy", 2014, nr 2 - zobacz;
8. Konserwatywne ideały wychowawcze w dobie dominacji deweyowskiego paradygmatu edukacyjnego, „Colloquium", 2013, nr 4 - zobacz;
9. Postpolityka. W poszukiwaniu istoty zjawiska, „Colloquium", 2011, nr 2 - zobacz;
10. U źródeł idei kolonialnych. Wychodźstwo z Polski 1918-1939 [w:] M. Franz, M. Kardas (red.), Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku, Toruń 2011 - zobacz;
11. Legenda i kult Józefa Piłsudskiego. Jak w Polsce doby integracji europejskiej interpretować postać Marszałka?, „Colloquium", 2010, nr 2 - zobacz.


Zainteresowania naukowe:
- filozofia polityki;

- filozofia religii;
- politologia religii;
- religioznawstwo.

Zainteresowania:
- działalność organizacji pozarządowych;
- elektroniczny skład publikacji (DTP - Desktop Publishing) oraz tworzenie i edycja grafiki komputerowej;
- literatura piękna.