informacje dodatkowe dr Iwona Pietkiewicz

dr hab. Iwona PIETKIEWICZ

Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (mgr pedagogiki), Akademii Jana Długosza
w Częstochowie (doktor nauk humanistycznych w zakresie historii) oraz Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie (doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia bezpieczeństwa morskiego państwa). Absolwentka psychologii społecznej na SWPS w Warszawie. W latach 2010-2014 zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki, a w latach 2014-2016 prodziekan ds. kształcenia i studenckich. Wysoko oceniana przez studentów jako osoba życzliwa z rozwiniętymi kompetencjami pedagogicznymi
 i komunikacyjnymi.

Wybrane publikacje:

Monografie:

 1. Najstarsze latarnie morskie Zatoki Gdańskiej.  The oldest Gulf of Gdansk lighthouses,
  Wyd. Fundacja   Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009, współautorzy:  A. Komorowski, A. Szulczewski.
 2. Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża. Marine Signposts of the Polish Coast. Wyd. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2011, współautorzy:  A. Komorowski, A. Szulczewski.
 3. Rozwój statków latarniowych Bałtyku, Cieśnin Duńskich i Kattegatu  w latach 1820-1988. Wyd. Grado, Toruń 2014.
 4. Admiralski farwater, praca zbiorowa pod red. Iwony Pietkiewicz. Wyd. Fundacja   Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015.

Artykuły naukowe:

 1. Polska działalność oświatowa w Wolnym Mieście Gdańsk 1920-1939. (w:) Człowiek
  w Europie. Człowiek wobec problemów XIX i XX w., red. nauk. M. Franz, M. Kardas, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
 2. Die Schifffahrtspolitik und die Markierung des Schifffahrtsweges Stettin-Swinemünde in den Jahren 1820-1945 – Studia Maritima Volume XXIV Uniw. Szczeciński, 2011, współautor
  A. F. Komorowski.
 3. Elementy działalności edukacyjno - wychowawczej w polskich uczelniach wojskowych, w II poł. XX w. AMW, Gdynia, Colloquium nr 3/2012.
 4. The Baltic Light Vessels in the Nineteenth and Twentieth Centuries. (w:) Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (w:) Advances in Marine Navigation, editor Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Leiden, The Netherlands 2013, współautor: A. F. Komorowski..
 5. Kierunki kształcenia w polskich uczelniach wojskowych w latach 1945-1989 w kontekście wybranych nurtów i treści wychowawczych.  Colloquium, Akademia Marynarki Wojennej, III/2013, Gdynia 2013, współautor: Adriana Barska.
 6. Rola obrzędowości i tradycji morskich w wychowaniu młodzieży w Polsce przed i po 1989 roku. Colloquium, Akademia Marynarki Wojennej, kwartalnik I/2015,współautor: Agata Pietkiewicz.
 7. Opieka i wychowanie na przestrzeni stuleci (Od starożytności do II wojny światowej) (w:) Praca opiekuńczo-wychowawcza. Tom I Kontekst Teoretyczny pod red. nauk. Marioli Szczepańskiej. Wyd. Akademickie AMW, Gdynia 2015.
 8. Znaczenie stacji ratownictwa brzegowego dla bezpieczeństwa żeglugi na Południowym Bałtyku. Nautologia 2016, nr 153, współautorzy: A. F. Komorowski, A. Szulczewski.
 9. Safety of shipping: Lighthouses of the Polish coast in the Polish publications between 1967 and 2011. Reasearch and Practice Conference. Fortifications: Preservation, Study and Use, devoted to 170th anniversary of Mikhailovskaya Battery. Articles. Reference materials. Sevastopol 2016, współautor: A. F. Komorowski.
 10. Narzędzia procesu bolońskiego w opiniach studentów pomorskich uczelni. Colloquium, Akademia Marynarki Wojennej, kwartalnik I/2016, współautor: H. Nowakowska.
 11. Śmierć w wybranych kulturach świata – zarys poglądów. (w:) Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego T. XII Śmierć w dziejach człowieka. Współczesność, red. Maciej Franz, Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, współautor: A. Wasiak.

Zainteresowania naukowe:

Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie historii techniki i historii wychowania,
a także bezpieczeństwa morskiego państwa.

Zainteresowania pozanaukowe:

Psychologia społeczna, edukacja zdrowotna, książki beletrystyczne i literatura faktu, podróże oraz Nordic Walking.