Informacje dodatkowe dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW

Biogram:

Dr. hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW, obecnie sprawuje funkcje prorektora ds. kształcenia AMW, oraz dyrektora Instytutu stounków międzynarodowych WNHiS. Studia wyższe ukończył w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w 1984 r. W 1987 r., rozpoczął stacjonrane studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych. W 1990 r., uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii w specjalności filozofia współczesna. W 1998 Centralna Komisja Do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofia współczesna.Wybrane publikacje:


1. Myśl filozoficzna Stanisław Garfeina-Garskiego w kontekście wy-branych sporów w filozofii polskiej przełomu XIX i XX wieku, Gdynia 1997, s. 346.
2. Filozoficzne i społeczne problemy humanistyki polskiej w latach 1944-48, Gdynia 1997, s. 133.
3. Filozofia. Zarys Historii, Gdynia 2000, s. 319 (współautor).
4. Myśl Filozoficzna Stanisława Garfeina-Garskiego, Toruń 2001, s. 247.
5. Filozofia. Zarys Historii, Gdynia 2002, s. 319 (współautor, wyd. II).
6. Polska myśl społeczna o wychowaniu w latach 1900-1950, Warszawa-Tyczyn 2005, s. 175.
7. Relativism – Terrorism – Globalization, Gdynia 2011, s. 124.
8. Filozofia polska okresu międzywojnia. Zarys problematyki, (współau-tor), Gdynia 2013, s. 262.

Zainteresowania naukowe:

1. Historia filozofii polskiej
2. Filozofia wychowania
3. Historia ideii
4. Historiozofia

Zaintersowania: