Informacje dodatkowe dr Gracjan CIMEK

dr Gracjan CIMEK

Jest absolwentem Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorem nauk o polityce.

Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 Jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych –region pomorski oraz członkiem redakcji czasopism naukowych: „Colloquium” oraz francuskiego „Outre –Terre. Revue europeenne de geopolitique”.Wybrane publikacje:

Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym w języku angielskim, francuskim, rosyjskim i chińskim. W tym książek: Rosja. Państwo imperialne? Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2011; Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2016; współautorem: Relativism, terrorism, globalisation,  Biblioteka Humanistyczna,  t. 1, Gdynia 2011 oraz Współczesne stosunki polsko – rosyjskie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.Zainteresowania naukowe:

W badaniach koncentruje się na miejscu polityki rozumianej jako realizacja dobra wspólnego w rozwoju kultury upodmiotawiającej człowieka.  Dostrzega potrzebę rozwoju nowej metodologii badań społecznych, którą konstytuują interdyscyplinarne zasady naukowe oraz swoiste dla nauk społecznych kategorie: ekologiczność, holizm, organizmiczność, systemowość, syntetyczność ukierunkowana, wznoszenie się „od abstrakcji do konkretu”, myślenie koniunkcyjne. Z tego punktu widzenia prowadzi badania procesów politycznych w ich różnorodnych przejawach.Zainteresowania pozanaukowe:

Interesuje się w sposób teoretyczny i praktyczny tenisem ziemnym oraz muzyką