Informacje dodatkowe dr hab.Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW

dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW

 

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych (Uniwersytet Gdański 2007, na podstawie rozprawy Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji, Wrocław 2006).Jej zainteresowania naukowe mają interdyscyplinarny charakter, łączący problematykę pedagogiczną z analizą szerszych zjawisk kulturowo-społecznych, wśród których ważne miejsce zajmują polityczne i filozoficzne konteksty edukacji.   

Autorka około stu prac naukowych, w tym kilku prac zwartych.

Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Philosophy of Education Society of Great Britain.

Profesor nadzwyczajny, prodziekan ds. naukowych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wybrane publikacje:

 1. Astrid Męczkowska, Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002, ss.197.
 2. Astrid Męczkowska, Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006, s.241.
 3. Martha C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, przeł. A. Męczkowska, s. 330, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ze wstępem Jerzego Szackiego, Wrocław 2008 (przekład naukowy z jęz. angielskiego).
 4. Astrid Męczkowska, Edukacja, demokracja, tożsamość. Echa myśli Deweyowskiej we współczesnej amerykańskiej refleksji kulturowo – edukacyjnej, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”  2002, nr1, ss.69 – 82.
 5. Astrid Męczkowska, Strukturalizm, poststrukturalizm a problem pola dyscyplinowego pedagogiki, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2002, nr 4, ss. 7-26.
 6. Astrid Męczkowska, Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów edukacyjnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2003, nr 3, ss.71-89.
 7. Astrid Męczkowska, Ku utopijności pedagogicznego myślenia, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2005, nr 3, ss.5-17.
8.      Astrid Męczkowska-Christiansen, Dyskursy dzieciństwa a polityka. Pomiędzy wykluczeniem a obywatelskim uczestnictwem, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2010 nr 2 (12).

 1. Astrid Męczkowska-Christiansen, Zarządzanie dzieciństwem. Dziecko i dzieciństwo w perspektywie neoliberalnej, „Studia Pedagogiczne” 2015, vol. XVIII, ss. 63-72.
 2. Astrid Męczkowska-Christiansen, Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer, urzędnik czy obywatel?,  „Forum Oświatowe” 2015, nr 2 (27), ss. 15-24.
 3. Astrid Męczkowska-Christiansen, Socjalizacja poznawcza jako (d)efekt kształcenia szkolnego (na tle rozważań nad kulturowym kontekstem konstruowania struktur poznawczych człowieka), „Problemy Wczesnej Edukacji” 2015, nr 1 (28), ss. 21-32.
12.  Astrid Męczkowska-Christiansen, Edukacja a problem kształtowania relacji społecznych: pomiędzy wyzwaniem podmiotowości a interwencją w związek człowieka i  świata, [w:] J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja-Moralność – Sfera publiczna”, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2007, s. 349-356.

13.  Astrid Męczkowska-Christiansen, Filozoficzność jako „noematpedagogiki czy pedagogiczność jako noemat” filozofii? Uwagi na marginesie analiz nad kategorią podmiotu w pedagogice, [w:] S. Sztobryn M. Miksza (red.), Tradycja i współczesność filozofii wychowania, „Impuls”, Kraków 2007, ss. 171-186.

 1. Astrid Męczkowska-Christiansen, Teoretyzacja relacji między kształceniem a wychowaniem w kontekście rozważań nad ideologicznością dydaktyki, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko: Paradygmaty współczesnej dydaktyki, „Impuls”, Kraków 2009, s. 50-61.
 2. Astrid Męczkowska-Christiansen, Neoliberalizm i edukacja do nieodpowiedzialności, [w:] M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.): Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 79-95. 
 3. Astrid Męczkowska-Christiansen, Wychowanie jako kształtowanie podmiotu polityczności,(w: ) Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, t. 3., red. A. Gorfon, B. Łukasik „Impuls”, Kraków 2010.
 4. Astrid Męczkowska-Christiansen, Teoria wychowania a filozofia. Konteksty, „interteksty”, warunki możliwości, (w:) Tożsamość teorii wychowania, red. J. Papież, „Impuls”, Kraków 2011 s. 125 – 136.
 5. Astrid Męczkowska-Christiansen, Pedagogia bezdroża w „świecie bez alternatyw”, w: „Po życie sięgać nowe...” Teoria a praktyka edukacyjna, red. M. M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 48-62.
 6. Astrid Męczkowska-Christiansen, When ethical became political? Between Kantian concept of moral development and current views on citizenship education, w: Internalization, Globalization and their impact on education, red. R. Kucha, H. Cudak, SAN, Łódź 2013, s. 179-194.
 7. Astrid Męczkowska-Christiansen, Child’s right to death in view of Korczak’s philosophy of childhood / Prawo dziecka do śmierci na tle korczakowskiej filozofii dzieciństwa, (w:) Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci - są ludzie/ The year of Janusz Korczak 2012. There are no children, there are people, red. B. Smolińska-Theiss,  Biuro Rezcznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, s. 186-203.
 8. Astrid Męczkowska-Christiansen, „Epistemologia” społeczeństwa wiedzy w kontekście rozważań nad problematyką edukacji [w:] Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne, red. M. Piasecka, A. Irasiak, „Impuls”, Kraków 2014, ss. 21-38.
22.  Astrid Męczkowska-Christiansen,  Citizenship education and its antitheses in the light of knowledge society discourse, [w:] Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education, red. P. Cunningham, N. Fretwell, CiCe, London 2014, ss. 9-21.

 1. Astrid Męczkowska-Christiansen, Edukacja dla demokracji jako demokracja w edukacji. Wokół podstawowych pojęć [w:] Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia, red. K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnowski, T. Tokarz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2014, ss. 13-25.