Logowanie

Artur Wrzałkowski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów. Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna posiada kwalifikacje do pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
Studia wyposażają studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci tego kierunku uzyskują formalne kwalifikacje („uprawnienia pedagogiczne”) do wypełniania roli zawodowej nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I – III, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
W toku studiów nabywa pogłębioną i uporządkowana wiedzę teoretyczną odnoszącą się do zjawisk wychowania, kształcenia i socjalizacji oraz na temat tradycyjnych i współczesnych nurtów pedagogicznych, dających podstawę dla analizowania i projektowania praktyk pedagogicznych w obszarze wczesnej edukacji (tj. w przedszkolu i klasach I-III). Absolwent posiada wiedzę na temat instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych środowisk przebiegu tych procesów. Zna zastosowania praktyczne tej wiedzy dla projektowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w obszarze wczesnej edukacji. Absolwent posiada pogłębiona wiedzę metodyczną z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, odnoszącą się do kształcenia, wychowania i diagnozy pedagogicznej oraz pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniem. Ma pogłębiona wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym, społecznym oraz biologicznym, a także na temat dziecka jako podmiotu odziaływań edukacyjnych, z uwzględnieniem problemów okresu dzieciństwa, praw dziecka i sytuacji dzieci w Polsce i na świecie. Zna strukturalne i funkcjonalne aspekty systemu edukacji oraz jego prawne uwarunkowania. Zna różnorodne uwarunkowania pracy nauczyciela – prawne, etyczne i zdrowotne.
Zna metodologię badań pedagogicznych w stopniu pozwalającym na samodzielne realizowanie procesu badawczego, na krytyczną analizę wyników badawczych uzyskiwanych przez innych, a także na jej zastosowanie w działaniach diagnostycznych nauczyciela. Wykazuje się umiejętnością przygotowania i przeprowadzenia badań z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, realizując poszczególne etapy badań naukowych. Posiada umiejętność przeprowadzania badań pedagogicznych z uwzględnieniem aspektów diagnozy rozwiniętej, dotyczącej rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych
z nią dyscyplin w celu realizacji zadań z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwent prezentuje poszerzoną wiedzę na temat postulowanego zakresu współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz z instytucjami edukacyjnymi, które realizują funkcje opiekuńcze, socjalne i terapeutyczne w zakresie wspierania rozwoju dzieci w różnych okresach dzieciństwa.
Absolwent ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz rzeczywistość stanowiącą kontekst jego działalności edukacyjnej. Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i działania na rzecz przestrzegania tych zasad, a także dbania o tradycję i rozwijania dorobku zawodu nauczyciela oraz podtrzymywania etosu nauczyciela.
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień pedagogicznych, używając specjalistycznego języka.

Rekrutacja | Jednolite Studia Magisterskie

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 
(jednolite studia magisterskie, profil praktyczny)

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów. Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna posiada kwalifikacje do pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.

Studia wyposażają studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci tego kierunku uzyskują formalne kwalifikacje („uprawnienia pedagogiczne”) do wypełniania roli zawodowej nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I – III, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W toku studiów nabywa pogłębioną i uporządkowana wiedzę teoretyczną odnoszącą się do zjawisk wychowania, kształcenia i socjalizacji oraz na temat tradycyjnych i współczesnych nurtów pedagogicznych, dających podstawę dla analizowania i projektowania praktyk pedagogicznych w obszarze wczesnej edukacji (tj. w przedszkolu i klasach I-III). Absolwent posiada wiedzę na temat instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych środowisk przebiegu tych procesów. Zna zastosowania praktyczne tej wiedzy dla projektowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w obszarze wczesnej edukacji. Absolwent posiada pogłębiona wiedzę metodyczną z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, odnoszącą się do kształcenia, wychowania i diagnozy pedagogicznej oraz pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniem. Ma pogłębiona wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym, społecznym oraz biologicznym, a także na temat dziecka jako podmiotu odziaływań edukacyjnych, z uwzględnieniem problemów okresu dzieciństwa, praw dziecka i sytuacji dzieci w Polsce i na świecie. Zna strukturalne i funkcjonalne aspekty systemu edukacji oraz jego prawne uwarunkowania. Zna różnorodne uwarunkowania pracy nauczyciela – prawne, etyczne i zdrowotne.

Zna metodologię badań pedagogicznych w stopniu pozwalającym na samodzielne realizowanie procesu badawczego, na krytyczną analizę wyników badawczych uzyskiwanych przez innych, a także na jej zastosowanie w działaniach diagnostycznych nauczyciela. Wykazuje się umiejętnością przygotowania i przeprowadzenia badań z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, realizując poszczególne etapy badań naukowych. Posiada umiejętność przeprowadzania badań pedagogicznych z uwzględnieniem aspektów diagnozy rozwiniętej, dotyczącej rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych

z nią dyscyplin w celu realizacji zadań z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwent prezentuje poszerzoną wiedzę na temat postulowanego zakresu współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz z instytucjami edukacyjnymi, które realizują funkcje opiekuńcze, socjalne i terapeutyczne w zakresie wspierania rozwoju dzieci w różnych okresach dzieciństwa.
Absolwent ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz rzeczywistość stanowiącą kontekst jego działalności edukacyjnej. Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i działania na rzecz przestrzegania tych zasad, a także dbania o tradycję i rozwijania dorobku zawodu nauczyciela oraz podtrzymywania etosu nauczyciela.

Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień pedagogicznych, używając specjalistycznego języka.

Wymagane dokumenty

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1. Wygenerowana z systemu rejestracji online i podpisana ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia
2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości lub aneksu do świadectwa dojrzałości.
3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości, w przypadku uznania w rekrutacji przedmiotów nie objętych egzaminem maturalnym
4. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492x610 pikseli i wielkości maksymalnej 2,5Mb
5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów:
nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

Terminy i zasady

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej
31.07.2019 r.

Zakończenie rejestracji elektronicznej
19.09.2019 r.

Składanie dokumentów w trakcie rejestracji

w Dziekanatach
5.08-20.09.2019 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
godz. 900 - 1500

w Bibliotece Głównej, sala 219
21.09.2019 r.
godz. 1000 -1400
oraz

23-24.09.2019 r.
godz. 1200 - 1800

Ogłoszenie list przyjętych
25.09.2019 r.projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl