Logowanie

Artur Wrzałkowski

Wymagane dokumenty

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  1. Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia (po rejestracji na studia, system automatycznie wygeneruje podanie)
  2. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
  3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
  4. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów.  

    Nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 

Terminy i zasady

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA

Rozpoczęcie rekrutacji podstawowej
 (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej) - 
04 czerwca 2018 r.

Zakończenie rekrutacji podstawowej 

06 lipca 2018 r.

Rozpoczęcie rekrutacji dodatkowej (uruchomienie rejestracji elektronicznej):
16 lipca 2018 r.

Zakończenie rejestracji elektronicznej
17.09.2018 r.

Składanie dokumentów w trakcie rejestracji:

w Dziekanatach
16.07-07.09.2018 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
godz. 9.00 - 15.00

w Bibliotece Głównej, sala 119
10.09-20.09.2018 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
godz. 9.00 - 15.00


OGŁOSZENIE 
LISTY PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
21.09.2018 r.


REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE  II STOPNIA (rekrutacja będzie prowadzona na kierunku pedagogika)


Rozpoczęcie rekrutacji podstawowej (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej) 

04 czerwca 2018 r.;

Zakończenie rekrutacji podstawowej 

07 września 2018 r.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
 
Biblioteka Główna AMW
08.09.2018 r.
godz. 1000 - 1400

oraz

10-12.09.2018 r.
godz. 1200 - 1800

OGŁOSZENIE 
LISTY PRZYJĘTYCH
14.09.2018 r.


Druki do pobrania

Zarządzenie nr 16 z dnia 21.09.2017 Zarządzenie
Uchwała nr 40 z dnia 18.05.2017 Uchwała
 Wniosek o przyjęcie tematu do planu prac statutowych zał. nr 4
 Wniosek o podjęcie i realizację pb zał. nr 1
 Aneks do wniosku o podjęcie i realizacje pb zał. nr 5
 Raport roczny z realizacji pb zał. nr 7
 Raport końcowy z realizacji pb zał. nr 8
 Wniosek na konferencję krajową - działalość statutową zał. nr 9
Wniosek o uczestnictwo w konferencji karjowej zał. nr 10
Ankieta działości naukowej nauczyciela zał. nr 13
Wyjazdy zagraniczne  
Wniosek o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę Wniosek
Wniosek o uczestnictwo w konferencji zagranicznej zał. nr 13
Sprawozdanie z wyjazdu delegacji za granicę zał. nr 9
Pobyt delegacji zagranicznej na terenie AMW  
Harmonogram i kosztorys pobytu delegacji zagranicznej Harmonogram
Dane do pozwolenia jednorazowego na wejście na teren AMW Dane
Sprawozdanie z przyjazdu delegacji zagranicznej zał. nr 9

Wzór wniosku o zapotrzebowanie na materiały Wzór         
  • Dział: Nauka
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl