Logowanie

Decyzje Dziekana

DECYZJE DZIEKANA r.a. 2016/2017

Nr decyzji  w sprawie: status uwagi
Decyzja nr 5/D/2016 powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia OBOWIĄZUJĄCA 
Decyzja nr 8/D/2016 zmiany składu Zespołu ds. promocji WNHiS OBOWIĄZUJĄCA
Decyzja nr 9/D/2016 zmiany pełnomocnika dziekana ds.wymiany studentów i nauczycieli akademickich OBOWIĄZUJĄCA
Decyzja 322/S/2016 przydziału studentów na specjalności i fakultety na rok akademicki 2016/2017 – kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH, studia stacjonarne
OBOWIĄZUJĄCA
Decyzja 323/S/2016 przydziału studentów na fakultety na rok akademicki 2016/2017 – kierunek PEDAGOGIKA, studia stacjonarne OBOWIĄZUJĄCA
Decyzja 11/D/2016 likwidacja grupy 162 PM OBOWIĄZUJĄCA
Decyzja 12/D/2016 uaktualnienie składu Komitetu Redakcyjnego i powołania Rady Naukowej Rocznika Colloquium OBOWIĄZUJĄCA
Decyzja 13/D/2016 w sprawie powołania Komisji do opracowania nowego kierunku studiów OBOWIĄZUJĄCA
 
Decyzja 14/D/2016 w sprawie zmiany składu Komisji do opracowania nowego kierunku studiów OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 15/D/2016 w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do wpisywania zaliczenia semestru w kartach okresowych osiągnięć studenta  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 2/ZD/2016 wprowadzenia wzoru karty przedmiotu OBOWIĄZUJĄCA Wzór1
Wzór2
Decyzja 27/S/2017 w sprawie przydziału studentów w kierownkom prac dyplomowych- Stosunki Międzynarodowe II stopień, grupa 160 DM OBOWIĄZUJĄCA
Decyzja nr 703 /S/ 2016 w sprawie ogłoszenia listy tematów prac dyplomowych OBOWIĄZUJĄCA
Decyzja nr 57/S/2016 w sprawie przydziału studentów na fakultet z przedmiotów ogólnouczelnianych na r.a.2016/2017 - kierunek Pedagogika, Stosunki międzynarodowe i Wojsko w systemie służb publicznych OBOWIĄZUJĄCA
Zarządzenie nr 1/ZD/2017 w sprawie wprowadzenia ankiety do ewaluacji zajęć   OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 2/ZD/2017 w sprawie archiwizacji pisemnych prac studentów   OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 3/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku pedagogika  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 4/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe   OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 5/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 6/ZD/2017 w sprawie wymagań stawianych artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 79/S/2017 w sprawie przydziału studentów kierownikom prac dyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
 Decyzja nr 185/2017 w sprawie przydział u studentów kierownik o  prac dyplomowych – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH I STOPIEŃ OBOWIĄZUJĄCA  
 Decyzja nr 186/2017 w sprawie przydział u studentów kierownik o  prac dyplomowych – PEDAGOGIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH I STOPIEŃ OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 9/D/2017 w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych nauczycielom akademickim OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 7/ZD/2017 w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji i realizacji godzin pracy własnej (organizacyjnej) OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 11/D/2017 w sprawie powołania opiekunów studentów i praktyk studenckich na r. a. 2017/2018 OBOWIĄZUJĄCA  
  w sprawie przydziału studentów na fakultety w sem. zimowym na rok akademicki 2017/2018 – kierunek PEDAGOGIKA, studia stacjonarne  OBOWIĄZUJĄCA  
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl