Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 999.
Logowanie

Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 10 luty 2017

Oferta studiów podyplomowych: Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Szanowni PaństwoPrzedstawiamy Państwu ofertę studiów podyplomowych Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, organizowane na Wydziale Nauk Humanistycznych
i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.


Charakterystyka studiów i ich cel

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchacza z problematyką prawną w ujęciu przekrojowym (od ustawy do instrukcji archiwalnej) z uwzględnieniem różnic resortowych (cechy prawa cywilnego a wojskowego);

·         wskazanie specjalistycznych aktów prawnych, zawierających informacje o postępowaniu
z dokumentację (dokumentacja finansowa, kadrowa, studiów wyższych, funduszy europejskich, itp.);


·         wskazanie sposobu funkcjonowania sieci archiwalnej – od archiwów nadrzędnych
do archiwów zakładowych;


·         nakreślenie nowych trendów i kierunków rozwoju sieci archiwalnej, wskazanie zakresu obowiązków poszczególnych rodzajów archiwów z uwzględnieniem ich specyfiki;

·         zapoznanie słuchacza z problematyką dokumentu elektronicznego (na przykładzie: e-PUAP, EOD, ARCUS) oraz przykładowych baz danych i wyszukiwarek archiwalnych: SEZAM, IZA, PRADZIAD, ELA;

·         zapoznanie z przykładowymi programami do archiwizacji zarządzania dokumentacją
w jednostce (np. ARISCO);


·         omówienie formatów  i standardów międzynarodowego zapisu danych (np. ISAD - G);

·         nakreślenie idei i znaczenia digitalizacji w dzisiejszej archiwistyce;

·         wskazanie podstawowych problemów związanych z obiegiem dokumentu z uwzględnieniem specyfiki jednostki, zarządzanie obiegiem dokumentu (w tym elektronicznego);

·         zawód: nowoczesny archiwista – informatyk.Sylwetka absolwenta

      Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na zdobycie kwalifikacji w zakresie najnowszych elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją. Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach biurowych  obejmujących działania z zakresu wyszukiwania, oceny, selekcji, przetwarzania, opracowania i przekazywania  informacji.  Ma kompetencje pozwalające prowadzić
i zarządzać nowoczesną kancelarią w jednostkach organizacyjnych typu:  urzędy  administracji rządowej, samo­rządowej,  gromadzące i przetwarzające dane i dokumentację w administracji, firmach, sektorze wojskowym i policyjnym oraz sektorze nauki, kultury i oświaty.
                 Zapraszamy na naszą stronę internetową  www.amw.gdynia.pl/wnhis/,  tel./fax 261 26 25 85.

III edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

III edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego  za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Konkurs przeprowadzi kapituła, w składzie której znalazł się m.in. prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego (rektor UŚ w latach 1996−2002).


Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym,
  • została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie,
  • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.
     
Prace do konkursu mogą zgłaszać:

  • uczelnia (lub jej jednostka organizacyjna) mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • instytut naukowy mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym – kapituła wybierze nie więcej niż pięć prac, w drugim – zostaną przeprowadzone rozmowy z autorami i kapituła dokona wyboru laureata konkursu.

Prace należy zgłaszać do 28 kwietnia 2017 roku na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.
Subskrybuj to źródło RSS
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl